Brannrådgivning

Det stilles i dag krav til at særskilte brannobjekt til enhver tid skal ha korrekt branndokumentasjon / brannteknisk dokumentasjon tilgjengelig, her under brannteknisk tilstandsrapport, branntegninger, og eventuell sluttdokumentasjon.

Særskilte brannobjekter er bygninger, konstruksjoner, anlegg, opplag, tunneler, virksomheter, områder m.m. hvor brann kan oppstå og true liv, helse, miljø eller materielle verdier og som er omfattet av brann- og eksplosjonsvernlovens § 13.

Særskilte brannobjekter inndeles i tre kategorier, kategori A, B eller C:

A: Bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv.

B: Bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store negative samfunnsmessige konsekvenser.

C: Viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg.

Kategorisering av objektene innebærer at det gjøres prioriteringer med hensyn til hyppighet for tilsyn / oppfølging av objektene.

Eier og virksomhet/bruker skal gjennom samordningsavtaler sørge for å innføre og utføre en systematisk internkontroll. Dette for å sikre etterlevelse av aktuelle sikkerhetsbestemmelser. Det skal utpekes en brannvernleder som på vegne av eier sørger for at brannsikkerheten ivaretas til enhver tid. For særskilte brannobjekter stilles det ytterligere krav til dokumentasjon av brannsikkerhet, som f.eks brannøvelser/opplæring og evakueringsplaner.

Brann- og Sikkerhetsrådgivning AS kan i denne sammenheng bistå med utarbeidelse av:

• Tilstandsrapport (med oppsummering av nødvendige utbedringstiltak)
• Oppmåling/Kontrollmåling av byggverk
• Oppdatering av branntegninger
• Prioriteringsliste i forbindelse med utbedringstiltak i byggverk»

Dersom Dere har behov for branndokumentasjon, også kalt brannteknisk dokumentasjon, for byggverk, kan Dere ta kontakt med oss i Brann- og Sikkerhetsrådgivning AS på telefon 38 00 09 99, eller send oss en e-post på firma@bsr.no.

Vi holder til i Kristiansand, men tar på oss oppdag over hele landet!