Brannforebyggende kurs

Brannforebyggende kurs

BSR tilbyr brannvernlederkurs for brannvernledere, daglige ledere, byggeiere og andre som har ansvar for forebyggende brannvernarbeid.

Tidligere «Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT)» er erstattet med «Forskrift om brannforebygging (FOB)», som har tydeligere krav til eier og bruker av byggverk. Det gjelder krav til sikker bruk av bygg, samt at drift og vedlikehold av disse.

Forskrift om brannforebygging (FOB) pålegger alle eiere og brukere av særskilte brannobjekter (de bygg som det lokale brannvesen har registrert for årlig kontroll) å organisere internt brannvern og dokumentere brannsikkerheten i virksomheten. Brannvernansvarlig pålegges også av forskriftene å tilegne seg kunnskap om gjeldende lover og forskrifter.

Brann- og Sikkerhetsrådgivning AS har i en årrekke drevet opplæring av brannvernleder via vårt brannforebyggende kurs (tidligere kalt brannvernlederkurs).

Brannforebyggende kurset gir deg en innføring i tekniske og organisatoriske krav til brannvernet i virksomheter og brannobjekter, hva eier og bruker må gjøre for å tilfredsstille kravene, og hvordan dette skal dokumenteres. Kurset er lagt opp slik at det ikke krever spesielle forkunnskaper og er rettet mot virksomheters brannvernleder, daglig leder, byggeier og andre medarbeidere som bør delta i det brannforebyggende arbeidet.

Brannvernleder skal sørge for at virksomheten oppfyller tekniske og organisatoriske krav i brannforskriftene.

For å tilfredsstille disse kravene trengs kunnskap – kunnskap for å videreutvikle brannvernarbeidet i virksomheten. BSR sitt brannvernlederkurs i forebyggende brannvern gir en grundig innføring i hvilke krav som stilles. Målsettingen med kurset er å gi praktiske verktøy for systematisk brannforebygging, for å styrke og videreutvikle virksomhetens HMS-arbeid.

Vi holder kurs over hele landet!

Brannvernlederkurs innhold: klikk her for kursprogram og påmelding

Gjennom forelesninger, diskusjoner og praktiske eksempler settes fokus på både tekniske og organisatoriske sider ved det brannforebyggende arbeidet. Følgende temaer vil bli omhandlet:

• Praktisk risikovurdering
• Branntekniske lover og forskrifter
• Brannteknisk dokumentasjon og instrukser
• Ansvar, eier og leier, hvem gjør hva?
• Brannansvarlig/brannvernleders rolle
• Øvelsesplanlegging og opplæring
• Brannforløp, røykutvikling og brannårsaker
• Bygningsmessig brannsikring
• Manuelt håndslokkeutstyr
• Rømningsveier
• Offentlig tilsyn