Tjenester

For oppførte byggverk hvor det skal gjennomføres branntilsyn, kan vi bistå med brannteknisk dokumentasjon. BSR tilbyr alt av tjenester innen brannsikkerhet.

For særskilte brannobjekter (bygning og område hvor brann kan medføre tap av mange liv) gjennomfører brannvesen jevnlig kontroll og tilsyn.

Under tilsynet fokuseres det på branndokumentasjonen som eiere av særskilte brannobjekter skal kunne fremvise for tilsynsmyndighetene. Husk at at eiers branndokumentasjon ikke er den samme som eventuell virksomhet/ leietakers/brukers branndokumentasjon, som i større grad rettes mot organisatoriske tiltak.

Ved brannvesenets tilsyn vil eiers brannverntiltak og eiers branntekniske dokumentasjon normalt bli gjennomgått, og det vil kunne bli foretatt befaring. For å oppnå en god dialog om de branntekniske forhold er det nødvendig at ansvarlig leder/eierkontakt har tilstrekkelig kunnskap om ovennevnte lov og forskrift, samt egen brannteknisk dokumentasjon. Det er derfor nødvendig at minst én person tilhørende byggverket, har gjennomført og bestått brannvernlederkurs, og at denne personen offisielt er utpekt som brannvernleder for bygget.

Det vil også kunne bli gjennomført tilsyn spesielt rettet mot virksomhet/ leietakers branndokumentasjon, hvor det også skal kunne fremvises en samordnet dokumentasjon. Med samordnet dokumentasjon menes både eiers og virksomhets/ brukers branndokumentasjon. Dette tilsynet vil bli avtalt med brukerrepresentant i de ulike objektene og må ses i sammenheng med tilsyn rettet mot huseier/eierrepresentant.

I forbindelse med branntilsyn av byggverk kan BSR bistå med:

• Branndokumentasjon som inneholder brannbok, branntegninger og tilstandsrapport
• Utarbeidelse av tegninger 
• Bygg- og brannteknisk prosjektering
• Brannrådgivning
• Bygg, brannteknisk- kontroll
• Byggeledelse og prosjektledelse
• Analyseberegning
• Risikoanalyse
• Oppmåling av bygningsmasse
• Brannbelastningsberegning

Send oss gjerne tilsynsrapporten Dere har mottatt fra brannvesenet eller sprinkler kontrollrapporten, og vi vil hjelpe Dere i arbeidet med å etterkomme de eventuell branntekniske krav som stilles.

For planlegging av nye byggverk

Ved planlegging av nye byggverk, vil de branntekniske krav og tiltak være noe av det første som gjennomgås og vurderes. Her benyttes ofte preaksepterte løsninger, altså anerkjente, og utprøvde metoder innenfor brannteori. For prosjekter med større kompleksitet, benyttes også analyse.
En brannteknisk prosjektering skjer normalt svært tidlig i byggefasen, og anses som den overordnede prosjekteringen av prosjektet.

Alle prosjekterende i ett bygningsprosjekt må inneha sentral godkjenning for den aktuelle tiltaksklassen bygget vurderes i, eventuelt lokal godkjenning fra myndighetene.

BSR har sentral godkjenning innenfor flere områder, med hovedvekt på brannkonsept. Gjennom bygningsprosessen vil BSR også komme med løsningsforslag for hvordan de branntekniske utfordringer i bygget kan løses. Med slik rådgivning vil tiltakshaver og byggeier få en full oversikt over de aktuelle problemstillingene. I tillegg kan det spares betydelige summer, ofte flere hundre tusen kroner, på ikke å utføre unødvendige og fordyrende tiltak. I særlig store, eller komplekse bygg, kan det være snakk om millionbeløp.

I forbindelse med nybygg kan BSR bistå med:

• Byggesøknad
• Brannteknisk forprosjektering
• Brannteknisk prosjektering
• Branntekniske tegninger
• Fraviksanalyse
• Uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering
• Uavhengig kontroll av brannteknisk utførelse
• Tverrfaglig uavhengig kontroll
• Rømningsplaner
• Orenteringsplaner
• Sluttdokumentasjon

Har Dere behov for brannsikringsbistand, kan Dere ta kontakt med oss i Brann- og Sikkerhetsrådgivning AS, på telefon 38 00 09 99, eller send oss en forespørsel på e-post på firma@bsr.no.

Ler mer om våre tjenester i menyen til høyre